Uitvoeringsovereenkomst

 

                                                UITVOERINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden, 

 1. De Stichting Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek, statutair gevestigd te Oldebroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83751092, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigt door de heer Jan van de Wiel, voorzitter, en mevrouw Marga Hoogendoorn, secretaris, hierna te noemen“partij sub 1 “; 

 
en 

2. ……………………………………………………………………………………………hierna te noemen “partij sub 2 “ ; 

 

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: 

 • Partij sub 1 ten doel heeft het bevorderen van de ontwikkeling van de duurzaamheid en ondersteuning van breed-maatschappelijke projecten in de Participatiegebieden 1 en 2. 
 • Partij sub 2 van plan is een project/maatregel te realiseren en partij sub 1 heeft verzocht om hem daarin financieel tegemoet te komen, een en ander overeenkomstig het Fondsreglement dat als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd; 
 • Partij sub 1 het verzoek van partij sub 2 heeft gehonoreerd en aan partij sub 2 een financiële bijdrage van €  ……………,.. heeft toegekend; 
 • Partijen de wederzijdse rechten en verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst willen vastleggen. 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

 1. Partij sub 2 zal binnen drie maanden nadat aan hem de financiële bijdrage is toegekend aanvangen met de realisatie van het project/de maatregel waarvan het aanvraagformulier als bijlage 2 bij deze uitvoeringsovereenkomst is gevoegd. Het project/de maatregel moet binnen door partijen gezamenlijk vast te stellen aantal maanden na de toekenning zijn gerealiseerd.  
 2. Partij sub 2 zal partij sub 1op het project/de maatregel betrekking hebbende factu(u)r(en) sturen. Bij goedkeuring van de factu(u)r(en) zal partij sub 1 binnen drie weken aan partij 2 de som(men) van de factu(u)r(en) betalen door overboeking op de bankrekening van partij sub 2 met nummer NL…………….
 3. Partij sub 2 verklaart zich door ondertekening van deze overeenkomst bekend met de bepalingen van het Fondsreglement en zal daaraan voldoen
 4. Partij sub 2 verplicht zich tijdens de realisering en na de voltooiing van het project/de maatregel in publicaties of anderszins te vermelden, dat het project/de maatregel mede dankzij financiële steun van de Stichting Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek tot stand is gekomen.  
 5. Partij sub 2 stemt ermee in, dat partij sub 1 het project/de maatregel en de toegekende bijdrage vanuit het Duurzaamheidsfonds op de website van het Duurzaamheidsfonds vermeldt. 
 6. Partij sub 2 heeft een informatieplicht, Partij sub 2 zal partij sub 1 regelmatig informeren over de voortgang van het project/de maatregel. Wanneer de uitvoering van het project/de maatregel langer dan drie maanden duurt, zal partij sub 2 partij sub 1 ten minste elke drie maanden omtrent de voortgang informeren. 
 7. Partij sub 2 zal partij sub 1 onmiddellijk schriftelijk berichten over (onvoorziene) problemen of calamiteiten die zich bij de uitvoering van het project/de maatregel voordoen. 
 8. Noch partij sub 1, noch bestuursleden van partij sub 1 en noch eventuele andere vertegenwoordigers of betrokkenen van partij sub 1 zijn aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van de uitvoering van het project/de maatregel of het gebruik daarvan. Indien en voor zover van toepassing vrijwaart partij sub 2 de in de vorige zin genoemden van eventuele schade zoals hiervoor bedoeld. 
 9. Partij sub 1 is bevoegd om deze uitvoeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding indien partij sub 2:
  a. één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld; 
  b. surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  c. het project/de maatregel staakt of de (onroerende) zaak waarop jet project/de maatregel wordt gerealiseerd, vervreemdt. 
 10. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht ontbinding en/of wijziging van deze overeenkomst te verlangen. Partijen kunnen ingeval van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst er ook voor kiezen om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. 
 11. Deze overeenkomst heeft te gelden als een vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:900 BW. 
 12. Indien één van de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt, tast dit de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. 
  Bepalingen in deze overeenkomst die nietig of vernietigbaar blijken, zullen worden vervangen door bepalingen die niet nietig of vernietigbaar zijn doch eenzelfde strekking hebben. 
 13. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
   
 14. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt gebracht voor de bevoegde rechter te Zwolle.Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te ……………………………………..(plaats)  
  op …………………………………………..(datum) 

  Partij sub 1                                                        Partij sub 2 

  ………………………………………………….                       ……………………………………………………
  (J. van de Wiel)                                                   (naam)

  …………………………………………………..
  (M. Hoogendoorn)