Fondsreglement

FONDSREGLEMENT

Aanleiding

Energiemaatschappij Hattemerbroek B.V. heeft in haar beleid bepaald dat zij voor het realiseren van duurzame en voor breed-maatschappelijke projecten een financiële bijdrage stort in het Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek, hierna te noemen: Duurzaamheidsfonds.

De Stichting Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek, opgericht 26 augustus 2021, hierna te noemen: de Stichting, beheert het Duurzaamheidsfonds.

Het fondsreglement is bedoeld voor het selecteren en beoordelen van aanvragen om financiële steun uit het Duurzaamheidsfonds.

Artikel 1 Doelstellingen
Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel:
a. Het bevorderen van de ontwikkeling van de duurzaamheid en ondersteuning van breed-maatschappelijke projecten in de Participatiegebieden 1 en 2.
b. Het bieden van geldelijke ondersteuning aan projecten van verenigingen, stichtingen met of zonder rechtspersoonlijkheid, maatschappelijke organisaties, kerken, scholen, ouderenzorg en jeugd- en jongerenwerk.

Artikel 2 Middelen
Het duurzaamheidsfonds wordt gevuld door:
Geldmiddelen uit de verplichte bijdragen van het Windmolenpark Hattemerbroek eigendom van Energiemaatschappij Hattemerbroek B.V.
Deze bijdrage wordt jaarlijks in januari ontvangen over het voorgaande jaar geproduceerde kilowattuur.
Deze bijdrage is maximaal vier en twintig duizend euro (€ 24.000,00) per jaar.

Artikel 3 Besturing
De uitvoering van het Fondsreglement vindt plaats door het bestuur van de Stichting.

Artikel 4 Kaders
Het Duurzaamheidsfonds zal uitsluitend duurzame en breed-maatschappelijke projecten financieel ondersteunen die:
a. worden gerealiseerd in Participatiebied 1.
De afbakening natuurlijke grenzen van Participatiegebied 1 zijn: (zie bijlage 1 van de statuten: weergave overzicht van participatiegebied 1):
Voskuilersteeg, Elburgerweg, A50, spoorlijn, Gelderse Dijk, Zalkerdijk, gemaal Adsum, De uitvliet (afwatering), Baron Bentinkweg, Roobroeksweg, Jan Boerswegje, Zuiderzeestraatweg, A28, Voskuilerdijk
b. worden gerealiseerd in Participatiegebied 2.
In Participatiegebied 2 zitten de dorpen: Hattem, De Zande, Kamperveen en Wezep.
c. voldoen aan de doelstellingen, als bedoeld in artikel 1; voldoen aan de voorwaarden en indieningsvereisten zoals opgenomen in het Fondsreglement.

Overige bepalingen:
d. Het jaarlijks beschikbare budget wordt in eerste instantie besteed voor aanvragen uit Participatiegebied 1, die voldoen aan de gestelde criteria;
e. indien het budget niet volledig wordt benut in Participatiegebied 1 is het saldo in het daaropvolgende jaar beschikbaar voor aanvragen uit Participatiegebied 2.
f. Participatiegebied 1 kan elk jaar aanvragen indienen. Participatiegebied 2 alleen als na afloop van een aanvraagjaar gelden over blijven.
g. Indien er aan het einde van het tweede jaar nog budget over is van Participatiegebied 2 valt dit in het daaropvolgende jaar in een “reservepot“. Aanspraak op dit budget gaat eerst naar aanvragen uit Participatiegebied 1 en vervolgens naar Participatiegebied 2.
h. De middelen worden over de aanvragen verdeeld in de verhouding vijf en zeventig procent (75%) voor duurzame projecten en vijf en twintig procent (25%) voor breed-maatschappelijke projecten.
i. aanvragen uit het Participatiegebied 1 door organisaties die vijf en twintig (25) jaar of langer bestaan en die een breed-maatschappelijk gedragen doel hebben, worden beoordeeld als vallend onder de vijf en zeventig procent (75%) duurzaam.
j. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, met inachtneming van toekenningen in de afgelopen drie jaren. Bovendien geldt: OP=OP.

Artikel 5 Voorwaarden
a. Vanuit het Duurzaamheidsfonds worden geen eenmalige of structurele bijdragen in de exploitatie van projecten/maatregelen toegekend.
b. De bijdragen vanuit het Duurzaamheidsfonds zijn bedoeld als geldelijke ondersteuning van projecten/maatregelen.
c. De bijdragen vanuit het Duurzaamheidsfonds komen niet in de plaats van gemeentelijke subsidies of andere (overheids-)subsidies.
d. Aanvragers behoeven niet in de gemeente of de regio gevestigd te zijn maar hun aanvragen moeten wel bestemd zijn voor projecten in de Participatiegebieden.
e. Bijdragen aan particulieren en op winst gerichte organisaties zijn nadrukkelijk uitgesloten van ondersteuning
f. Kosten die al gemaakt zijn, komen niet voor bijdragen uit het Duurzaamheidsfonds in aanmerking.

Artikel 6 Indieningseisen
a. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten/maatregelen worden bij de Stichting ingediend via het aanvraagformulier zoals vastgesteld door de Stichting.
b. Aanvragen om financiële steun voor projecten/maatregleen die voldoen aan de artikelen 4, 5 en 6 van het Fondsreglement kunnen worden ingediend in de periode van 1 oktober t/m 31 december van het lopende jaar.
c. De statuten en de doelstelling van de aanvrager mogen geen punten bevatten die in conflict zijn met de doelstelling en de werkwijze van de Stichting.
d. Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld.
e. In de uitvoeringsovereenkomst wordt bepaald binnen welke termijn na toekenning van de bijdrage met de uitvoering van het project/maatregel moet zijn gestart.
f. De aanvraag geeft inzicht in de totale kosten en baten van het project/maatregel

Artikel 7 Beoordeling en besluitvorming
a. Aanvragen om financiële steun voor projecten/maatregelen die voldoen aan de artikelen 4, 5 en 6 van het Fondsreglement, worden door het bestuur beoordeeld. Het bestuur kan deskundigen raadplegen bij de beoordeling van aanvragen.
b. Indien aanvragen voor meerdere projecten/maatregelen conform het Fondsreglement zijn ingediend en voor financiering in aanmerking komen, en deze aanvragen overschrijden de in het Duurzaamheidsfonds beschikbare middelen, bepaalt het bestuur welk(e) project(en)/maatregel(en) een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds krijgen.
c. Binnen één maanden na indiening, beslist het bestuur op de aanvraag. Deze termijn kan maximaal drie keer met één maand worden verlengd.
d. In de tijd tussen de termijn van indiening en beslissing kan het bestuur vragen om nadere informatie over het project/de maatregel.
e. Tegen de besluiten van het bestuur is geen bezwaar, geen beroep en geen ander rechtsmiddel mogelijk.
f. Na toekenning zal de indiener een uitvoeringsovereenkomst aangaan met de Stichting. Er wordt gebruik gemaakt van het door de Stichting vastgestelde model van de overeenkomst
g. De bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds wordt aan de indiener betaald na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en met inachtneming van hetgeen over de betaling in de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen. Bedragen worden uitgekeerd op basis van facturen en voortgangsverslagen over de realisatie van het project/de maatregel
h. De indiener legt schriftelijk verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van het project/de maatregel en de besteding van de toegekende bedragen. Het bestuur kan nadere bepalingen over de wijze van verantwoording opnemen in de uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 8 Overige bepalingen
a. Gelden die niet worden uitgekeerd, blijven beschikbaar voor volgende jaren.
b. De bestuursleden ontvangen voor hun lidmaatschap een jaarlijkse onkostenvergoeding van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), die per vijf jaar mag worden verhoogd met de consumentenprijsindex.

Artikel 9 Slotbepalingen
In zaken waarin dit Fondsreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Versie 1.1. – vastgesteld door het bestuur van de Stichting Duurzaamheidsfonds Windmolenpark Hattemerbroek op 10 mei 2022